İzmir Urla Bina Yıkım Firmaları

İzmir Urla Bina Yıkım Firmaları

 

İzmir Urla Bina Yıkım Nedir?

Urla Bina Yıkım işlerimiz miladını doldurmuş evler, depremde hasar görmüş evler ve apartmanlar, kaza sonucu hasar görmüş yapılar ve kat karşılığı alınan evler, apartmanlar gibi yapılar için belediye tarafından yıkımı istenen Urla Binaların Yıkımı için yapılacak Urla Hafriyat olarak adlan dırılır.

İzmir Urla Bina Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınmalıdır?

İzmir Urla Bina Yıkımı ruhsatı almak için hangi il ve ilçe de ise belediye dilekçe yazılıp ve diğer evraklar için ise belediyenin ilgili departmanları ile iletişime geçmek daha sağlıklı dır. Belediye de bu birimin ismi ise Yapı Denetim Müdürlüğü dür.

İzmir Urla Yıkım Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

İzmir Urla Bina Yıkım için gerekli evrakların belediye tarafına götürerek binanın yıkımı için izinler alınması alınan izinler ise belgeli bir şekilde belediye tarafına ulaştırılmalıdır ulaştırdığınız evraklar sonuçu sizlere Urla Bina Yıkım ruhsatı verecekeler dir.

Belediyenin vermiş olduğu Urla Bina Yıkım Ruhsatının ile belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil için evrakların düzenlenmesi gerekmektedir bu evrakları iş veren, yüklenici firma ve döküm sahasına nın imzalanması gerekmektedir.

 1. Dilekçe
 2. Tapu bilgileri ve belgeleri
 3. İmar durumu ve belgeleri
 4. Riskli yapı olduğuna ilişkin rapor ve belgeler
 5. Bağlı bulunduğu binanın elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet vb. aboneliklerinin iptal edildiğine ilişkin belgeler
 6. Hissedarların noter tasdikli onayı (muvafakat) belgeleri.
 7. Emlak vergisi ilişik kesme yazısı
 8. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil EK-2 belgesi
 9. Harç makbuzu ve belgesi (en son aşamada istenir)

10.Binanın fotoğrafı (binanın boş olması gerekmektedir)

İzmir Urla Bina Yıkım Süreci Nasıl Gitmektedir?


Tapusuna “riskli” şerhi konmuş bina, 6306(altıbinüçyüzaltı) sayılı kanun gereği, altmış gün içinde yıkılmalıdır.

Bu süreç şu şekilde işlemektedir ve Binada komple mühürlenip bina içerisinde hiç kimsenin yaşanmasına izin verilmemektedir. İşlem süreçleri ise aşağıdaki gibidir.

 • Yapı maliklerinden en az birinin ilgili belediyenin Yapı Denetim Müdürlüğü’ne başvurusuyla Urla Bina Yıkım Ruhsatı işlemleri başlatılır.
 • Yapı Denetim Müdürlüğü yıkım ruhsatını 6(altı) iş günü içerisinde düzenler ve belgeleri sunar.
 • Urla Bina Yıkım Ruhsatı çıktıktan sonra hak sahiplerinin 60(altmış) gün içerisinde yapılarını yıktırmış olmaları gerekir aksi taktirde belediye ile iltibata geçilmelidir.
 • Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” maliklere bildirilerek, 30(otuz) günden az olmak kaydıyla ek süre verilirmektedir.
 • Verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından bildirilir.
 • Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
 • İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya  Urla Bina Yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde müdürlüğe bildirir.
 • Yukarıda belirtildiği şekilde Bina yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapılar bakanlıkça veya ilgili belediyenin Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yıkılır veya yıktırılır.

              

Riskli İzmir Urla Bina Yıkım İzni Gerekli Evraklar

Mal sahibi veya vekil müracatı

-Son ay vizeli tam tapu kaydı

-Numarataj UAVT Kaydı

 -İmar durumu

 -Riskli yapı tespit raporu

 -Tahliye edildiğine dair ilgili kurumdan alınmış belge

 -Elektrik hizmetlerinin kapatıldığına dair belge

 -Su hizmetlerinin kapatıldığına dair belge

 -Doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair belge

 -İnşaat mühendisi fenni mesul taahhütnamesi

 -Fenni mesul tayin dilekçesi

 -Fenni Mesul İŞYERİ Tescil Belgesi (İçinde Bulunan Yıla Ait)

 -Fenni Mesul Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM) Belgesi (İçinde Bulunan Yıla Ait)

 -Fenni Mesul İkametgah

 -Teknik Rapor (Fenni Mesul İmzalı)

 -Müteahhit Ticaret Odası Kaydı

 -Vergi Levhası

 -İmza Sirküleri

 -Yambis Yetki Belgesi

 -Yıkım Sözleşmesi (Mal Sahibi ve Müteahhit arasında)

 -İ.B.Ş.B.Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) müracaatı ( Bulvar. Cadde ve Ana Bağlantı yollarında kalan alanlar için) -Hafriyat toprağı ve inşaat /yıkım atıkları taşıma ve kabul belgesi 1 (Bir) nüsha bilgiler yazılı olacak, imzasız olarak gelecek ve T.C.Kimlik noları

Urla Yıkım Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • Urla Yıkım yapılacak binanın yapısını inceleyen ve analiz eden mühendisler tarafından incelenmesi sağlanarak yıkıma elverişli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Bilir kişi tarafından yıkılmasına onay verilen binanın her türlü bağlantıları (doğalgaz, elektrik ve su) kesilmelidir.
 • Urla Bina Yıkım aşamasında olası bir çevreye zarar verme durumuna tebbir olarak yıkılacak bina çevresi için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır gerek emliyet şeritleri ile veya bariyerler ile önelem alınmalıdır.
 • Urla Bina Yıkımını gerçekleştirirken işinde profesyonel personel çalışılmalı, kullanılak ve korunma ekipmanları hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir.
 • Urla Bina yıkıldıktan sonra çıkan hafriyatlar kamyonlara yüklenerek güvenli bir şekilde taşınmalıdır.
 •  Urla Bina Yıkım işi tamamen bitirildikten sonra bina alanı ve çevresi temizlenmeli ve temiz bir şekilde bırakılmalıdır. 
 •                   

İzmir Urla Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

İzmir Urla Bina Yıkımı belediye tarafından onaylanan ve yıkım ruhsatı olan binanın firmamız tarafından proje sorumlusu personelimiz belirlenen proje alanına gitmektedir.

Urla Bina Yıkımı yapılacak binanın kaç metrede uzunluğunda, genişliğinde ve eninde olduğunu çıkartıp m3 hesaplaması yapılmaktadır.

Yıkımı Yapılacak binanın ne kadar çok tehlike içerdiğini kontrollerini sağlaması gerekmektedir, bunlar ise binaların kolonları çatlamışmı çöken kısmı var mı risk altında bir bina olduğuna dair tespitler yapılmalıdır.

Yapılan tespitler sonuçu binanın yıkım için işlemlerini gerçekleştirmekteyiz ilk etapda yapacağımız işlem ise binanın içerisinide insan, hayvan gibi canlıları olmadığını tespit ettikten sonra Urla Yıkım yapılacak binanın emliyet şeridi ve bariyerler ile güvenliği alınır.

Güvenliği alındıktan sonra binanın yıkımı için tespitler sonrasında en uygun ve hızlı sürede binanın yıkımını gerçekleştireçek iş makinası getirerek yıkım işlemine başlanmalıdır.

Bina Yıkımı gerçekleştikten sonra çıkan molozlar ise anlaşılan döküm sahası ve ya geri dönüşüm tesisine naklini gerçekleştirmekteyiz. Döküm yapılan yerlerin evraklarını ise iş bitiminde müşteriye tarafımızca teslim etmekteyiz.